Reklamačný formulár

Ak máte tovar, ktorý chcete reklamovať, je potrebné nás o tom písomne oboznámiť (e-mailom alebo doporučeným listom). Reklamovaný tovar zašlete na našu adresu ako doporučený list alebo balík, prípadne kuriérskou službou (nie na dobierku), alebo osobne priamo do servisného centra. Reklamovaný tovar je potrebné zabaliť tak, aby nedošlo pri preprave k jeho poškodeniu. V prípade poškodenia tovaru pri preprave z dôvodu nedostatočného zabalenia tovaru, klientovi budú účtované náklady spojené s opravou závad, spôsobených pri preprave. V reklamačnom liste je nutné vždy uviesť dôvod reklamácie, s presným popisom chýb a nedostatkov, priložiť doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru (faktúra alebo doklad z registračnej pokladne), ako i Vašu adresu a kontakt. Jeden reklamačný list je určený pre jeden produkt. Klient je povinný dodať reklamovaný tovar v čistom stave. V prípade, ak bude dodaný špinavý tovar, reklamácia môže byť klientovi odmietnutá a všetky náklady spojené so zamietnutou reklamáciu znáša klient. Záruka sa nevzťahuje na tieto prípady:

a) ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil zástupcovi predávajúcemu,

b) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,

c) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,

d) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,

e) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,

g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

h) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

i) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

j) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

Reklamovaný tovar spolu s vypísaným tlačivom zasielajte na adresu: noGrey s.r.o. Považská 1706 , 911 01 Trenčín.

Podpis predávajúceho: